bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume IX, 2019
Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

С. Алекова, Б. Попов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ- ОРИЕНТИРАНИЯ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

Ivona Andonova, Radoslav Marinov, Petia Genova-Kalou, Stefka Krumova
MEASLES ELIMINATION: INDICATORS, PROGRESS AND CHALLENGES

Plamena Parasheva, Mihaela Papazova, Nikola Tomov, Nikolay Dimitrov
THE USAGE OF MYTHONYMS: A SURVEY AMONG MEDICAL STUDENTS

Маджарова Р. П., Кръстанова М. С., Стоилова И. Й.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШРОТ ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА

Тодор Добрев, Иван Црънчев, Светлозар Спасов, Павел Тимонов, Кристина Хаджиева, Пламена Динева, Милена Гулинац, Симеон Личев
РЯДЪК СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ НА ДВОЙНО КОМБИНИРАНО САМОУБИЙСТВО НА БРАТЯ ПОСРЕДСТВОМ ОБЕСВАНЕ

Р. Колева, А. Желязкова
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДЕЦА С ВИСОКОСТЕПЕННО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ В ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Viktoria Gerasimova, Rozalina Yordanova
PREDATORY BACTERIA OR “LIVING ANTIBIOTICS” – A NOVEL WAY TO COMBAT INFECTION

Todor Dobrev
RECONSTRUCTION OF HUMERUS LENGTH FROM ITS PROXIMAL FRAGMENTS IN A BULGARIAN MODERN POPULATION

Pavel Timonov, Antoaneta Fasova, Delyan Delev, Svetlozar Spasov, Todor Dobrev, Ivan Tsranchev, Kristina Hadzhieva, Plamena Dineva, Loveena Maledath
A SUICIDAL CASE OF ISONIAZID TOXICITY

И. Црънчев
КАЗУСИ НА ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ В ХИРУРГИЧНАТА ПРАКТИКА

М. Секуловски, Я. Мутафов, Г. Мутафов, Б. Симонска, Л. Спасов
УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАНА ЛОКО-РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДВУСТРАННА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА

Antoaneta Fasova, Stefan Sivkov, Pavel Timonov
SEX DETERMINATION FROM THE COMPLETE HUMERUS IN THE FORENSIC PRACTICE

Валерия Драганова, Димитър Джелебов
АНГИО-ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКА НА СЪДОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕТИНАТА ПРИ ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ

В. Николова, Г. Пракова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ОСТЕОАРТРОЗА

Теодор Попов, Светослав Гаров
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ФОЗ

Krastina Doneva-Basheva, Snejana Tisheva, Tatyana Vlaykova
RISK FACTORS AND SHORT-TERM PROGNOSIS IN CASE OF ACUTE CORONARY SYNDROME (ACS)

Г. Минков, К. Халачева, Е. Димитров, Е. Енчев, С. Николов, А. Петров, Й. Йовчев
РАННАТА ИМУНОСУПРЕСИЯ В ПРОГНОЗА НА ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ

Милена Гулинац
ИМУНОТЕРАПИЯ И ЕКСПРЕСИЯ НА PDL-1 ПРИ УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ПИКОЧЕН МЕХУР, МОРФОЛОГИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕЛАЦИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Маджарова Р. П., Кръстанова М. С., Стоилова И. Й.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШРОТ ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА

Емил Енчев, Евгени Димитров, Георги Минков, Ален Петров, Стоян Николов, Йовчо Йовчев
СЪЧЕТАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОПЕРАТИВЕН И СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИТОНЕАЛЕН ЛАВАЖ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРИТОНИТ

Мартин Малаков, Диана Смилкова, Александър Петров
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ РЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ Клиничен случай

Илияна Баракова, Катя Моллова
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННА СТАВА В СЛЕДСТВИЕ НА ГОНАРТРОЗА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Иван Црънчев, Светлозар Спасов, Павел Тимонов
СИНДРОМ НА МАЛТРЕТИРАНОТО ДЕТЕ- СЛУЧАЙ ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Златина Желева, Елена Кирилова Кирилова, Илия Попов
САМООЦЕНКА НА РИСКА ОТ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛНИ ЖЕНИ

Господинка Пракова
ИНДЕКС НА РАБОТОСПОСОБНОСТ – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Никола Кирилов, Елена Кирилова, Николай Николов
МЕТОД ЗА ОПРОСТЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ОСТЕОПОРОЗА(SCORE) НА ЖЕНИ В МЕНОПАУЗА

М. Цекова, П. Костадинова, П. Лалева, И. Велева, К. Костов, М. Стоименова, П. Чумпалова, А. Антимова, И. Исмаил6, Г. Цветанова
МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И КОГНИТИВНА ДИСФУНКЦИЯ: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА

Насто Л, Кавръков Т.
ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИАЛНИ ЕМБОЛИИ - ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Евгени Димитров, Красимира Халачева, Емил Енчев, Георги Минков, Ален Петров, Стоян Николов, Йовчо Йовчев
ПРОГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МОНОЦИТНАТА ЕКСПРЕСИЯ НА HLA-DR ПРИ УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Р. Курдов, Р. Колева
АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД, ОТ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ, В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С ОБЕЗИТАС

Svetla Angelova, Ivelina Trifonova, Silvia Voleva, Stefka Ivanova, Irina Georgieva, Asya Stoyanova, Ivayla Dincheva
BULGARIAN VACCINIUM VITIS-IDAEA L., EXHIBIT IN VITRO ANTITUMOR POTENTIAL

Мария Димова, Габриела Кискинова
СТУДЕНТСКО ВИЖДАНЕ ОТНОСНО ОФОРМЯНЕТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НА ХОРАТА В НАДТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, ПОЛУЧАВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА СРЕДА

Ася Цанова, Вишня Стоянова, Емилия Стоименова, Нели Жекова, Албена Йорданова
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИНИЧНИ ПРОБИ ТРАХЕАЛНИ И ГАСТРАЛНИ АСПИРАТИ ОТ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

Стоилова И. Й., Бирданова В. А.
ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТЕЩИ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО

Yana Kashilska, Atanas Petkov
ANALYSIS OF HOSPITAL FINANCING IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Yana Kashilska, Atanas Petkov
INTRODUCTION OF DRG AS A FINANCING METHOD IN HOSPITAL HEALTHCARE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Nikola Pirovski, Yordanka Staykova-Pirovska, Sevinch Hamza, Stiliyan Iliev, Dimitrinka Atanasova, Nikolay Dimitrov
ACUPUNCTURE ON THE TONGUE ON HEALTHY VOLUNTEERS - QUESTIONNAIRE

Евгени Димитров, Емил Енчев, Георги Минков, Стоян Николов, Ален Петров, Йовчо Йовчев
ПРИБАВЯНЕТО НА ВЪЗРАСТТА КАТО ЧЕТВЪРТИ КРИТЕРИЙ ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЯВА ПРОГНОСТИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СКОРОВАТА СИСТЕМА QUICK-SOFA (qSOFA) ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Ален Петров, Евгени Димитров, Георги Минков, Емил Енчев, Стоян Николов, Иван Димитров, Филип Хаджипетков, Йовчо Йовчев
ACNE INVERSA (HURLEY I - III) – ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ИЗРЯЗВАНЕ, ПЪРВИЧНО ЗАТВАРЯНЕ И VAC- ТЕРАПИЯ – CASE REPORT