bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Списание "S&T" публикува на всеки един от работните езици на конференцията на Съюз на учените - Стара Загора - български, английски и руски.

След предварителна заявка и превод на някой от работните езици, изпратен в редакцията, ще се публикуват ръкописи и на всички официални езици на ЕС.

Препоръчваме резюмето на доклада и ключовите думи да бъдат на английски език.

Ръкописът да е с общ обем до 7 страници, формат А4, портрет, шрифт - Times New Roman, полета: горе – 30 mm, долу, дясно, ляво -20 mm, разстояние между редовете – Single, отстъп (нов ред на абзац) – 1 cm;

Ръкописът трябва да включва:

§ Заглавие - да бъде отпечатано с главни букви, без съкращения, 12 pt, Bold, центрирано;

Името и фамилията на автора (авторите) се изписват с главни и малки букви, 12 pt, Bold центрирано;

Служебен адрес на автора (авторите): наименование на института (университета и факултета), пощенски код и име на града и държавата, адрес на електронната поща. Ако авторите имат различна месторабота, това да бъде означено със звездички над името на автора, които да съответстват на адреса, 12 pt, Italic;

§ Резюме - до 250 думи, 11 pt., под текста се включват до 5 ключови думи, 10 pt, Italic;

Забележка: Ако резюмето е на английски език, то трябва да включва и заглавие, автори, адрес и ключови думи на английски език.

§ Основен текст - 12 pt

§ Литература - 12 pt, цитираната литература да се подрежда в азбучен ред (кирилица, латиница) и да се описва съгласно стандарта.

 

Примери за библиографско описание:

За книги:

Бергсон, A. 1994: Бергсон, А. Интуиция и интелект. София.

За статии:

Cummins, R. C., “Functional Analysis”. The Journal of Philosophy, 72 (November): 741 – 765, 1975.

За публикации в сборници:

Carnap, R. 1959. “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language.” In: Logical Positivism. Alfred Ayer (Ed.). New York: The Free Press, 60-82

За електронни издания:

Anthony, A. Experience, Evaluation and Faultless Disagreement. Inquiry, DOI: 10.1080/0020174X.2016.1208923

За други интернет източници:

Рейтингова система на висшите училища в България, 2015г. [http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace, 05.03.2016]