bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume XII, 2022
Number 6: SOCIAL STUDIES

Николай Йотовски
СЪВРЕМЕННИ КРИЗИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ

Ивета Йорданова
ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ И ДИЗАЙН НА УЕБ САЙТ ЗА СПОРТНО СЪБИТИЕ

Николета Костадинова
ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ КАТО ЧАСТ ОТ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА

Ина Къндева
ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ СЕКТОР – КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ОЦЕНКА

Нина Стоилова
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НОВИТЕ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЦЕННОСТИТЕ И ВЯРАТА НА ОБЩЕСТВОТО

Петя Чакърова
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Десислава Францова
СПОРТНАТА ПРИСТРАСТНОСТ – ПЛЮС ИЛИ ПОРОК ЗА ВОДЕЩИЯ И ПРОДУЦЕНТА?

Иван Грозданов
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА – СЪЩНОСТ, МОДЕЛИ, ЕВОЛЮЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА В ЕВРОПА

Жейна Желева
ИНФОРМАЦИОННАТА ЕТИКА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Цветанка Джиганска
ВЛИЯНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМ НА СТУДЕНТИТЕ

Благовест Илиев
(НА)СРЕЩА – ПРОДУЦЕНТСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ В ПРОГРАМАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ „СТАРА ЗАГОРА“

Dorina Xhani, Brunilda Hoxhaj
IMPACT OF OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER (ODD) IN THE DAILY LIFE OF CHILDREN 4-6 YEARS OLD

Brunilda Hoxhaj, Dorina Xhani
SOCIAL POLICY FOR THE ELDERLY IN SWITZERLAND COMPARED TO ALBANIA. WHAT CAN WE ADAPT FROM SWITZERLAND TO IMPROVE SERVICES FOR THE ELDERLY IN THE COUNTRY, AS WELL AS TO INCREASE THEIR QUALITY OF LIFE

Brunilda Hoxhaj, Eneida Zalli
POLICIES FOR THE ELDERLY IN ALBANIA AND SWEDEN. LARGE GAP OF DIFFERENCE BETWEEN THE TWO COUNTRIES. WHAT CAN WE ADAPT FROM SWEDEN TO IMPROVE THE SERVICES WE OFFER TO THE ELDERLY IN OUR COUNTRY