bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VII, 2017
Number 2: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

V. Hadzhiiliev, D. Dimov
A PRECISE DESCRIPTION OF A POTENTIAL ANTIVIRAL AGENT AND ITS MECHANISM OF ACTION

Петко Димов
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Димчо Димов, Данаил Бончев, Сергей Марков, Атанас Атанасов, Васил Хаджиилиев
ИТЕРАТИВЕН ПОДХОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ КОНСТАНТАТА НА ФИНАТА СТРУКТУРА

Irina Chakarova, Stefka Delimitreva, Venera Nikolova, Ralitsa Zhivkova, Valentina Hadzhinesheva, Maya Markova
DYNAMICS OF NUCLEAR ENVELOPE AND KARYOSPHERE IN LATE PHOPHASE I OF OOCYTE MEIOSIS

Rumyana Yankova, Donika Stoicheva, Iva Aleksandrova
NATURAL BOND POPULATION ANALYSIS OF DIBROMOBIS(BENZIMIDAZOLE)Cu (II) COMPLEX

М. Попова, Г. Георгиев, Г. Николов, Р. Конакчиева
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПРЕСИЯ НА CYP19 ГЕНА ЗА АРОМАТАЗА В БЪРЗО И БАВНОПОДВИЖНИ ЧОВЕШКИ СПЕРМАТОЗОИДИ

Венцеслав Атанасов, Светла Николова, Радослава Въжарова, Албена Тодорова, Алексей Савов, Иво Кременски
СКРИНИНГ ЗА ИНВЕРСИЯ 22 (Inv22) В ГЕНА ЗА КОАГУЛАЦИОНЕН ФАКТОР VIII ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКА ФОРМА НА ХЕМОФИЛИЯ А

Dragomira Buhalova, Iliana Milkova-Tomova, Jordanka Alexieva, Krastena Nikolova, Minchev Y
APPLICATION OF MATHEMATICAL - STATISTICAL METHODS FOR DEVELOPING THE COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF TEA DRINKS FROM THE LEAVES OF VACCINIUM VITIS - IDEAE L.

Sonya Ivanova, Milen Dimov
NUCLEOPHILIC ADDITION OF SULFINIC ACIDS TO 4-FLUORO-β-CHLORO-β-
NITROSTYRENE

M. Димов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОТЕКТОРНИ ВУЛКАНИЗАТИ С АЗОТНА КИСЕЛИНА

StefkaMinkova, KrastenaNikolova, Doychin Boyadzhiev, Stefan Krustev
DISCRIMINANT ANALYSIS OF BULGARIAN WINES BY USING OPTICAL PARAMETERS

Христомир Станев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕИЗМОТЕКТОНСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪГЛЕВОДОРОДИ

Altin Gjevori, Adhurim Hoxha
INVESTIGATION OF THIN FILM PROPERTIES PRODUCED BY ENERGETIC IONS DEPOSITION

Adhurim HOXHA, Altin GJEVORI
INTERDIFFUSION IN THE MG-RICH AND AL-RICH SOLID SOLUTIONS OF THE MG-AL BINARY ALLOY

Анна Йорданова, Весела Райнова
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЧНИЯ ОТТОК

Анна Йорданова, Станислава Радева, Весела Райнова
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВАЛЕЖИТЕ

Весела Райнова, Ирена Илчева, Анна Йорданова
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ТУРИЗМА В ПРЕДЕЛИТЕ НА ПАРК ВИТОША

Красимира Начева
ИЗМЕНЕНИЯ В МОДУЛА НА РЕЧНИЯ ОТТОК НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА

Гергана Друмева-Антонова, Донка Шопова
СЪСТОЯНИЕ НА ЛОНГОЗНИТЕ ГОРИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТУНДЖА В ХИДРОГЕОЛОЖКИ АСПЕКТ

Юсуф Мустафа, Гинка Байкушева-Димитрова, Светлана Гениева, Румяна Янкова, Mилувка Станчева
ОПРЕДЕЛЯНЕ СТАНДАРТНИТЕ ЕНТРОПИИ НА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕЛЕНИТИ НА РЕДКОЗЕМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Здравка Николаева, Милена Искрова, Благовеста Мидюрова
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО НА ИЗГАРЯНЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ КОЖА ЧРЕЗ УЛТРАВИОЛЕТОВИЯ ИНДЕКС

Йозлем Фикри, Гинка Байкушева-Димитрова, Светлана Гениева, Румяна Янкова
ТЕРМОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА НА ХАФНИЕВ СЕЛЕНИТ-СЕЛЕНАТ

Цветелина Толева, Христо Димитров
ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ В СРЕДНОЕОЦЕНСКИЯ РАЗРЕЗ НА САМОТИНСКАТА СТРУКТУРА ОТ ДОЛНОКАМЧИЙСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН

Христо Димитров, Лъчезар Георгиев, Румен Кулев
НИСКОПРОНИЦАЕМИ КОЛЕКТОРИ В СЕДИМЕНТНИЯ РАЗРЕЗ НА ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ОБЗОР НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗЛЕДВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРНИТЕ ИМ СВОЙСТВА

P. Pavlov, D. Tonev, G. de Angelis, M. S. Yavahchova, N. Goutev, P. Petkov, S. Iliev, R. Orlandi, R. Menegazzo, I. Deloncle, H. Laftchiev, E. Geleva, R. R. Mateeva, Ts.K. Marinov
NUCLEAR STRUCTURE INVESTIGATIONS IN MIRROR NUCLEI 31S and 31P

E. Geleva, D. Tonev, T. Grigorov, N. Goutev, H. Protohristov, Ch. Stoyanov, V. Bashev, E. Popov, A. Damianova, I. Tringovska, D. Kostova
MICROANALYTICAL AND RADIOLOGICAL INVESTIGATION OF FINE MELNIK WINES

G. Asova, M. S. Yavahchova, N. Goutev, D. Tonev
MONTE-CARLO SIMULATIONS ON RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A CYCLOTRON USED FOR PRODUCTION OF 18F

Valentina Hadzhinesheva, Stefka Delimitreva, Maya Markova, Venera Nikolova, Irina Chakarova, Milena Mourdjeva, Pavel Rashev, Ralitsa Zhivkova
ASYMMETRIC DISTRIBUTION OF MICROFILAMENTS, PERICENTRIOLAR MATERIAL, GOLGI APPARATUS AND MITOCHONDRIA IN OOCYTES FROM MOUSE NEONATAL OVARIA

Milen Todorov
COMPARATIVE EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF IN SILICO TOOLS FOR IDENTIFICATION OF ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS

Milen Todorov
IN SILICO PREDICTIONS OF COMPLEX BIOLOGICAL EFFECTS