bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VII, 2017
Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

Bilyana Tacheva, Vesselina Gadjeva, Radostina Georgieva, Boyana Parvanova, Ivan T. Ivanov, Miroslav Karabaliev
INTERACTION OF NITROSOUREA SLENU WITH SUPPORTED LIPID FILMS AND ERYTHROCYTE MEMBRANES

Биляна Тачева, Бояна Първанова, Радостина Георгиева, Антоанета Желева,
Мирослав Карабалиев
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА С ЛИПОЗОМИ И С BSA-НАНОЧАСТИЦИ

Биляна Тачева, Бояна Първанова, Радостина Георгиева, Мирослав Карабалиев
МЕТОД ЗА ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВГРАЖДАНЕТО НА АМФИФИЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА В ЛИПОЗОМИ

Alekova M., Popov B., Ilieva M., Petrova- Тacheva V., Atanasov A., Alekova S.
A BRIEF VIEW ON THE DEVELOPEMENT OF SCIENCE “DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY”

Alekova S. , Popov B., Ilieva M., Petrova- Тacheva V., Atanasov A., Alekova M.
PRENATAL PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT AND INFLUENCING FACTORS

Биляна Тачева, Бояна Първанова, Иван Т. Иванов, Радостина Георгиева, Мирослав Карабалиев
ОБМЕН НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА МЕЖДУ ЕРИТРОЦИТНИ МЕМБРАНИ И ПРОТЕИНОВИ НАНОЧАСТИЦИ

Boyana Paarvanova, Bilyana Tacheva, Radostina Georgieva, Miroslav Karabaliev, Ivan T. Ivanov
ERYTHROCYTE MEMBRANOPATHY REVEALED BY THERMAL DIELECROSCOPY. A CASE STUDY

Christov, H., N. Dimitrov, D. Atanasova, N. Tomov, D. Sivrev, H. Milcheva, I. Popov, M. Petrova, K. Mollova, A. Uzunova, P. Teneva, I. Dobreva, K. Kichukova, M. Dimova, P. Krumova, R. Sherletova, A. Georgieva, J. Stoyanov, I. Ivanova, S. Hamza, I. Valkova
USE OF 3D IMAGING FOR TEACHING ANATOMY IN MEDICAL EDUCATION AND THE DEVELOPMENT OF THE FIRST BULGARIAN 3D ANATOMY ATLAS

Анадъмова, В., Д. Сиврев, Хр. Милчева, Ил. Попов, Н. Димитров, Д. Атанасова, Н. Томов, М. Петрова, К. Моллова, А. Узунова, П. Тенева, Ив. Добрева, К. Кючюкова, М. Димова, П. Крумова, Р. Шерлетова,
А. Георгиева, Й. Стоянов, Ив. Иванова, С. Хамза, Ир. Вълкова
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ

Драчева, Р., Д. Сиврев, Хр. Милчева, Ил. Попов, Н. Димитров, Д. Атанасова, Н. Томов, М. Петрова, К. Моллова, А. Узунова, П. Тенева, Ив. Добрева, К. Кючюкова, М. Димова, П. Крумова, Р. Шерлетова, А. Георгиева, Й. Стоянов, Ив. Иванова, С. Хамза, Ир. Вълкова
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ И МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

Иван Црънчев, Светлозар Спасов
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ОЦЕНКА НА МОЗЪЧНОТО СЪТРЕСЕНИЕ И МОЗЪЧНАТА КОНТУЗИЯ КАТО ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА- ЗАКОНОВА УРЕДБА И ЕКСПЕРТНАТА ПРАКТИКА

Калина Стефанова, Павлинка Добрилова, Мариела Борисова
КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА - ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Костадин Георгиев, Димитър Чонов, Мариана Георгиева
СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ И КАК ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРОМЕНЯ ВЪТРЕКОРЕМНОТО НАЛЯГАНЕ

Костадин Георгиев, Димитър Чонов, Мариана Георгиева
КОМБИНИРАН ОПЕРАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СРЕДИННИ СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ

Georgi Pavlov, Maria Kazakova, Chavdar Stefanov, Victoria Sarafian
PROTEIN YKL-40 IN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова
КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Т. Петкова и Ц. Дойчинова
КЛИНИКО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА СКАРЛАТИНАТА В ПЛЕВЕН (БЪЛГАРИЯ) ЗА 20-ГОДИШЕН ПЕРИОД

Atanas Todorov Atanasov
EFFECT OF WATER EXTRACTS OF TANNINS-CONTAINING BULGARIAN PLANTS ON RAT PLATELET AGGREGTION

Емил Янков, Николай Попов, Жени Стайкова, Стайко Спиридонов
АНАЛИЗ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Евелина Перчинска - Поптодорова, Тихомира Златанова, Стайко Спиридонов
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ, ПОЛЗВАЛИ СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ В ГР. СОФИЯ

Tsveta Stoyanova, Elena Dzhambazova, Keylla da Conceição Machado, Daniela Pechlivanova, Jana Tchekalarova
PHARMACOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE CANNABINOID RECEPTOR 2 AGONIST β-CARYOPHYLLENE ON RODENT MODELS OF SEIZURES

Стефан Великов, Стайко Спиридонов, Петко Петков
ИНТЕРАКТИВНОСТТА В ОБУЧЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Ивелина Трифонова, Светла Ангелова, Ирина Георгиева, Силвия Волева, Ирен Цочева, Снежина Лазова, Снежана Парина, Пенка Переновска, Нели Корсун
ВИРУСЕН СПЕКТЪР НА ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ МАЛКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

Lyudmila Halacheva, Nikolai Kolev, Krasimir Kostov
ABNORMAL RENAL HANDLING OF MAGNESIUM

Евгени Димитров, Емил Енчев, Красимира Халачева, Георги Минков, Йовчо Йовчев
ЗНАЧЕНИЕТО НА НЯКОИ БИОМАРКЕРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Енчев Е., Димитров Е., Минков Г., Йовчев Й., Гълъбова М.
ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ЕФЕКТА ОТ ХИМИОЛЪЧЕТЕРАПИЯТА ПРИ РАК НА РЕКТУМА

Григоров Д., Петков Ат., Кашилска Я., Учиков П., Бацелов Д., Учиков А.
СРАВНЯВАНЕ НА BLATCHFORD СКАЛАТА С ПРЕ- И ПОСТ- ЕНДОСКОПСКАТА СКАЛА НА ROCKALL ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА КЛИНИЧНИЯ ИЗХОД. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ НИСКО – РИСКОВИТЕ „ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ОСТРО НЕВАРИКОЗНО ГОРНО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНО КЪРВЕНЕ И НУЖДАТА ОТ КЛИНИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

Григоров Д., Петков Ат., Кашилска Я., Учиков П., Бацелов Д., Учиков А.
СРАВНЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КЛИНИЧНАТА И ПЪЛНАТА ROCKALL СКАЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИСКО-РИСКОВИТЕ ПАЦИЕНТИ, ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ЗА ОСТРО НЕВАРИКОЗНО ГОРНО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНО КЪРВЕНЕ

Kalina Trifonova, Valentin Stoyanov, Marin Atanasov, Kiril Slaveykov
OCULAR COMPLICATIONS WITH ODONTOGENIC ORIGIN

Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Valentin Stoyanov, Stefan Valkanov
EFFECTS OF COMPUTER USE ON EYE COMPLAINTS

Деков Д., И. Иванов, Зл. Иванова
ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД ПЛЕВЕН, КЪМ ОБУЧЕНИЕТО ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ, КАТО ПРЕДМЕТ НА ПРЕПОДАВАНЕ И КАТО ПРАКТИЧЕСКА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ
(ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ)

Любомир Т. Пировски
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ НА ВЛАСТТА – СИСТЕМЕН ПОДХОД

Нино Колева
НАРУШЕНА МЕНСТРУАЛНА ФУНКЦИЯ, ПОВЛИЯНА ОТ МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ ПРИ МОМИЧЕТА В АДОЛЕСЦЕНТНА ВЪЗРАСТ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО

Галя Янкова, Петя Аспарухова, Илияна Генкова, Мариела Борисова
ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС НА КЪРМАЧЕТА С РОМСКА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Калина Стефанова, Павлинка Добрилова, Мариела Борисова
КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА - ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Мариела Борисова
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ МЪЖЕ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

Ivelina Ivanova
MAST CELLS AND NEUROENDOCRINE CELLS IN HUMAN AND RAT'S LUNG (A LITERARY REVIEW)