bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VI, 2016
Number 6: AGROBIOLOGICAL SCIENCE

Милена Цанова, Тончо Динев, Георги Беев, Татяна Далидович
СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА МИКОТОКСИНИ В СУРОВИНИ И ХРАНИ: ОБЗОР

Таня Неделчева, Василина Манева
СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ЕЧЕМИК КЪМ МРЕЖОВИДНИ ПЕТНА (PYRENOPHORA TERES DRECHS. (1923))

Веселина Стоянова, Василина Манева, Дина Атанасова
АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ

Дина Атанасова, Василина Манева
ВЛИЯНИЕ СРОКОВЕТЕ НА СЕИТБА ВЪРХУ ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕТО И ДОБИВА ОТ ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК В БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Василина Манева, Дина Атанасова
ВЛИЯНИЕ НА ДАТИТЕ НА СЕИТБА ВЪРХУ НАПАДЕНИЕТО ОТ ЛИСТНИ ВЪШКИ ПО ЕЧЕМИК, ОТГЛЕЖДАН В БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Harizanova – Petrova B.
RELATION BETWEEN “ADDITIONAL YIELD - IRRIGATION DEPTH” OF ROOT CELERY

Теодора Баракова, Грози Делчев
ЕФИКАСНОСТ НА НОВИ ЗА ПАМУКА (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) ВЕГЕТАЦИОННИ ХЕРБИЦИДИ

Красимира Танева, Виолета Божанова
ОЦЕНКА НА РАЗНООБРАЗИЕТО И ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ АГРОНОМИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ В СОРТИМЕНТ ОТ ГЕНОТИПОВЕ ТВЪРДА ПШЕНИЦА

Gergana Ilcheva
INFLUENCE OF IRRIGATION ON PRODUCTIVITY AND EVAPOTRANSPIRATION OF BEANS

Димитър Димитров
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЛАВНА СЕЧ ВЪРХУ БУКОВ ПОДРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЛС „ВИТИНЯ“

Димитър Димитров
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ, НАНАСЯНИ НА БУКОВИЯ ПОДРАСТ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА ГЛАВНА СЕЧ В УОГС „ПЕТРОХАН“

Роксана Минева, Недко Недков
ВЛИЯНИЕ НА УНИВЕРСАЛНИЯТ ОРГАНИЧЕН ТОР СИАПТОН, ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И КАЧЕСТВОТО НА ПОЛУЧЕНОТО РОЗОВО МАСЛО.

Минка Колева
ВЛИЯНИЕ НА НАТУРАЛНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА НА ПАМУКА

Велика Кунева, Евгения Вълчинова
ОЦЕНКА НА ОБРАЗЦИ РЪЖ ВЪВ ФАЗА ИЗКЛАСЯВАНЕ НА БАЗАТА НА МАТЕМАТИКО–СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Nadezhda Stefanova, Daniela Dragolova, Ani Kercheva, Dariana Valova, Veneta Kapchina-Toteva, Ganka Chaneva, Miroslava Zhiponova
Antioxidative mechanism of Nepeta nuda L.

Pavlina Gidikova, Rositza Deliradeva, Sashka Chobanova, Gospodinka Prakova,
Gurga Mihailova
HEAVY METAL CONTENTS IN HOMEMADE MILK AND CHEESE FROM VILLAGES WITH POSSIBLE RISK OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

Рангел Драгов, Дечко Дечев
ГЕНЕТИЧНА ОТДАЛЕЧЕНОСТ ПО ВАЖНИ СТОПАНСКИ ПРИЗНАЦИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СОРТОВЕ ТВЪРДА ПШЕНИЦА

Кънчо Калмуков, Петър Вачев, Георги Кънчев
НЕКТАРОПРОДУКТИВНОСТ, ЗАХАРОПРОДУКТИВНОСТ И МЕДОПРОДУКТИВНОСТ НА Paulownia tomentosa Thunb( Stend).

St. Rashev, S. Nedyalkova, M. Koleva, Ya. Dimitrov, N. Palagacheva
INSECTICIDES FOR THE CONTROL WITH COTTON LEAF APHID (APHIS GOSSYPII GLOVER) OF THE COTTON

St. Rashev, M. Koleva, S. Nedyalkova, Ya. Dimitrov, N. Palagacheva
INFLUENCE COTTON LEAF APHID (APHIS GOSSYPII GLOVER) PHENOLOGICAL DEVELOPMENT ON COTTON

Георги Димитров, Лиляна Колева, Методи Теохаров
МИКРОБИОЛОГИЧНА И ЕНЗИМНА АКТИВНОСТ НА ЧЕРВЕНОЦВЕТНИТЕ ПОЧВИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОН

Grozi Delchev
IMPACT OF SOME MIXTURES BETWEEN FOLIAR FERTILIZERS AND ANTIGRAMINACEOUS HERBICIDES ON THE SOWING PROPERTIES OF THE DURUM WHEAT SOWING-SEEDS

Grozi Delchev
INFLUENCE OF SOME MIXTURES BETWEEN RETARDANTS AND ANTIBROADLEAVED HERBICIDES ON THE GRAIN YIELD AND GRAIN QUALITY OF DURUM WHEAT

Grozi Delchev
STABILITY VALUATION OF SOME MIXTURES BETWEEN STIMULATORS AND COMBINED HERBICIDES FOR THE GRAIN YIELD OF DURUM WHEAT