bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447

 

XXХIV МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

6-7 юни 2024 год.

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

· Медицина и биомедицински науки

· Морски науки и екология

· Природоматематически науки

· Технически науки

· Обществени науки

· Педагогически науки

· Хуманитарни науки

· Ветеринарно-медицински и аграрни науки.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

· Дистанционно онлайн участие с доклад или постер
МЯСТО И ДАТИ
:

· До 02.06.2024 год. – Изпращане на заявка за участие и на абстракт. - извършва се чрез сайта на Съюза на учените, Стара Загора - http://www.sustz.com

· Дистанционно онлайн участие –         6-7.06.2024 г. от Вашия персонален компютър.

·  До 31.08.2024 год – Окончателно изпращане на пълния текст на докладите на адрес:sustzkonf@gmail.com
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

6-7 юни 2024 г.

Начало на онлайн конференцията – 10.00 ч. на 6 юни 2024 год.

/точното време за участието на всеки автор ще бъде съобщено допълнително/

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

Български, английски.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Редовната такса за участие за всеки доклад е 110 лв. Намалената такса за членове на СУ – Стара Загора, редовно отчислени за 2024 е 90 лв.

Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в едно от списанията на „Съюз на учените – Стара Загора“.

Редовната такса за студенти и докторанти – редовно обучение – 70 лв. за доклад. Намалената такса за членове на СУ – Стара Загора, редовно отчислени за 2024 е 50 лв.

Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в списание S&T на „Съюз на учените – Стара Загора“.

Статии, ползващи намаления за студенти и докторанти, могат да включват само един ръководител на проект или ръководител на докторска дисертация.

Таксата за всеки доклад за списание „S&R” е плюс 70 лв., които се заплащат за проверка за плагиатство и английски редактор. 

Таксите трябва да бъдат преведени по банков път в срок най-късно до 03.06.2024 г. по сметката на Съюза на учените – Стара Загора:

Инвестбанк-АД – Стара Загора

BIC: IORTBGSF;

IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА АБСТРАКТИТЕ И ДОКЛАДИТЕ:

· Абстрактът при подаване на заявката, да е с обем до 250 думи и да включва заглавие, автори, основните моменти на статията – материали и методи, резултати, заключения и изводи, ключови думи. Абстрактите се публикуват предварително в: www.sustz.com.

· Изискванията за доклада можете да намерите на сайта на СУ – Стара Загора http://www.sustz.com/bg/?page=13

· Всички участници изпращат пълния текст на своите доклади на адрес sustzkonf@gmail.com до 31.08.2021 г.

· Всички участници ще получат линк за включване в онлайн конференцията, чрез който ще изнесат своите доклади и ще представят своите презентации.

· На адрес sustzkonf@gmail.com изпратете предварително сканирано копие на платежното нареждане за участие. 

 

ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЯТА НА СУ:

След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в някое от електронните списания на „Съюз на учените – Стара Загора“ – SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T) или в SCIENCE & RESEARCH (S&R).

В S&T може да се публикува на всички официални езици на ЕС, включително и руски. В S&R се публикуват статии само на английски език. И двете списания са в списъка на НАЦИД! Списание S&R сътрудничи с DOAJ, EBSCO, Google Scholar.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В S&T

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В S&R