bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

История на Съюз на учените - Стара Загора

Съюзът на учените в България съществува от 1944 г. На 23 юли 1961 г. в Стара Загора се учредява клон на Съюза на научните работници в България (СНРБ). Той е независима, демократична, неправителствена творческо-професионална организация, която на федеративен принцип членува в Съюза на учените в България - София. Изграден е чрез доброволно участие на физически лица - български и чуждестранни граждани или чужденци на работа в България с научна квалификация (научна степен или научно звание), както и специалисти, имащи творчески постижения с научна стойност. Учредителите на клона са Въто Груев, Христо Кръстанов, Стоян Канев, Васил Стайков, Благовеста Чингова, Никола Астаджов, Георги Николов, Иван Карабалиев, Димитър Николов, д-р Михайлов, д-р Славов, д-р Пенев, д-р Любомир Костов, д-р Иван Джанков, Стефан Ножчев, Димитър Шарланов. За председател е бил избран Въто Груев, въпреки, че по това време продължава да работи в Пловдив, за секретар Христо Кръстанов, който фактически ръководи дейността, а за член на Бюрото - Пеню П. Балев. Броят на членовете от 16 през 1961 г., нарастват на 75 през 1972 г.

През периода 1972-1976 г. дейността на клона става значително по-активна и многообразна. Това се дължи най-вече на по-ясните виждания и по-конкретни задачи за дейността на СНРБ, приети на Първия конгрес на съюза през 1971 г. Съюзът в Стара Загора поддържа тесни връзки с НТС, Клуба на дейците на културата, Комисията за културна дейност при Старозагорския гарнизон на БНА, окръжния комитет за българо-съветска дружба и други обществени организации.

Клонът е организатор и съорганизатор на 55 научни сесии, конференции, съвещания и симпозиуми, проведени на територията на Старозагорски окръг и други места в страната. Прави впечатление, че преобладават научните прояви в областта на животновъдните и ветеринарните науки, което се обяснява с това, че в Стара Загора по това време, водещи научни звена са в областта на ветеринарната медицина и животновъдството, но значителни научни изяви имат и лекарите. Клонът в Стара Загора, съвместно с ръководството на Първостепенната окръжна болница, организира научни сесии по проблеми на здравеопазването и активно подпомага дружеството на кардиолозите.

В Старозагорския клон на СНР през 1976 г. членуват 92 души от 10 научни звена. В следващия петгодишен период 1976-1981 г. в развитието на СНРБ - клон Стара Загора дейността значително се обогатява. Членовете на съюза вземат участие в редица научни конференции, сесии, симпозиуми от международен, национален, регионален и местен характер. Клонът участва като организатор и съорганизатор на срещи и беседи, както по институти, така и по покана на други окръзи с местни специалисти, със специалисти от чужбина, изтъкнати учени.

През 1976-1981 г. в организационно отношение структурата на клона в Стара Загора значително се подобрява. Създават се първите секции. Това са “Ветеринарна медицина и зоотехника”, “Агробиология”, “Технически науки” и “Медицина и стоматология”.

Периодът 1982-1989 г. за Старозагорски окръг е свързан с големи икономически промени. Създават се промишлени мощности, които довеждат до техническо обновление на цели отрасли. Създават се нови гъвкави автоматизирани производствени системи, внедряват се модули, машини с цифрово-програмно управление. В тези многостранни процеси са ангажирани и много от членовете на СНРБ.

В края на 1985 г. СНРБ - клон Стара Загора членуват 180 учени, с 60 повече в сравнение с 1981 г., които са групирани в 4 секции.

В началото на 1989 г. в клона членуват 393 научни работници от 23 научни института, ВУЗ, развойни и внедрителски звена.

През 1988-1989 г. СНРБ - клон Стара Загора участва в редица научни мероприятия: конгреси, конференции, симпозиуми, семинари. На високо ниво със завидно международно участие се провежда Десети юбилеен конгрес по анатомия, хистология и ембриология. Голям интерес предизвикват и редица конференции и семинари: “Състояние и тенденции в развитието на машини и системи за хранителната промишленост” - в Стара Загора, национална с международно участие, 1988 г. - Хидравлика и пневматика ‘88” - в Казанлък, V национална конференция с международно участие, - по проблеми на дезинтегрирането, сепарирането и технологиите, свързани с тях - в Стара Загора, 1988г. III национална конференция с международно участие - “Трансфер на авангардни технологии в строителството “ - в Международния дом на учените (МДУ) “Фр. Ж. Кюри” - Варна, 1989 г., международна - “Основни направления в развитието на дисковите управляващи устройства и системи ЗУМД ‘89” - МДУ “Фр. Ж. Кюри”, 1989 г., международна - “Оптични и слънчево-магнитни сфери на средната и висока атмосфера” - в Стара Загора, 1989 г., VII международен семинар.

През 1988-1989 г. клонът на СНР в Стара Загора за първи път установява международни контакти и подписва договори за сътрудничество с научни институти и организации в СССР - Москва, Ленинград, Ташкент, Полша - Легница. Договорите предвиждат обмен на научни публикации и на делегации, съвместни издания, конференции, симпозиуми, семинари и др. Първата съвместна проява, резултат от договори, подписани в Москва, е проведената през 1989 г. във Варна конференция на тема “Трансфер на авангардни строителни технологии”. За първи път съюзни членове от Стара Загора се командироват за участие с доклади в международни конференции в Италия, Англия, Югославия, СССР, ЧССР. На 5 члена в клона е заплатен във валута членския внос в международна организация.

През периода 1990-1999 г. СУБ - клон Стара Загора се превръща в една от водещите обществени организации на старозагорската интелигенция. Съюзът затвърждава авторитета си на инициативна и деятелна, бързо адаптираща се към новите пазарни условия структура. Той обединява, координира и насочва действията на други подобни творчески сдружения и на цялата научна общност в региона по такива важни въпроси като създаването на Старозагорски университет и оцеляването на различни научни институти на територията на бившия окръг и на науката, техниката и образованието като цяло. Като обществена организация СУБ - клон Стара Загора се ангажира с инициативи, имащи фундаментално отношение за бъдещето на страната, като например опазването на околната среда, опазване и развитие на духовните ценности, развитие на здравеопазването, икономически програми.

В периода 2000 – 2012 г. дейността значително се обогатява. Организацията се пререгистрира с новото си име „СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ- СТАРА ЗАГОРА“. Създава се Издателство “Съюз на учените – Стара Загора”. Сформира се секция “Чуждестранни членове”. Провеждат се традиционните Научни конференции с международно участие, които са едни от най-посещаваните не само в страната, но и на Балканите. През 2004 г. Съюзът на учените в Стара Загора е удостоен с най-високото съюзно отличие – Юбилейна статуетка и грамота за активна съюзна дейност. С Юбилейна значка са отличени 33 съюзни членове, а Почетният знак на СУБ е връчен на доц. Станчо Червенков. Почетните членове на Съюза стават още 2 учени от СУ – Стара Загора и общият им брой е вече 4. Това са проф. Въто Груев ,проф. д-р Видьо Видев дсн, проф. д-р Цанко Яблански, дсн, проф. д-р Иван Божков.

От 2016 година Председател на Съюз на учените - Стара Загора е доц. д-р Васил Хаджиилиев а членове на Управителният съвет: проф. дсн Цанко Яблански – зам. Председател, проф. д-р Жанета Стойкова, проф д-р Христина Милчева, проф. д-р Димитър Сиврев, доц. д-р Алексей Стоев, доц д-р Красимира Узунова, инж. Светослав Диамандиев, г-н Ангел Филипов. Основна задача на екипа е да ориентира дейността на Съюза на учените в Стара Загора към проблемите на града и региона, да изгради здрави връзки с местните структури на бизнеса и общинската власт. Съвместно с „Мини Марица Изток“ специалисти от Съюза на учените участват в четири международни проекта, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие. Проектите са с екологична и социална насоченост и дават научна прогноза за развитието на ММИ с далечен хоризонт напред. Продължи добрата традиция на високо ниво на организация и провеждане на Международната научна конференция. Традиционно в нея вземат участие български учени от цяла България, но се разшири и международното участие с учени от Индия, Полша, Беларус, Русия, Тайван, Канада, Македония, Албания, Турция, Румъния и др. В последните години особен акцент е повишеният интерес на млади учени и студенти. Съюзът издава две научни списания. „Science and technologies“ излиза от 2011 г. и се издава на български и английски език. „Journal Science & Research“ излиза от 2016 г. и се списва само на английски език. Амбициите на редакционния екип е списанието да се превърне в модерно научно списание с тежест в научната общност.

През 2017 година по инициатива на на Съюза на учените в Стара Загора се учреди годишната награда „БУДИТЕЛ НА СТАРА ЗАГОРА“. Наградата бързо спечели старозагорци с мотото си: „От старозагорци за старозагорци“. Носители на наградата са видни представители на заралийския дух, дали не малко усилие, време и талант в полза на любимия ни град. Инициативата получи подкрепата на ръководството на Община Стара Загора.

Днес членовете на Съюза на учените са 153, групирани в следните секции: „Медицина“, "Здравни грижи", "Социални дейности и психология",  "Природоматематически науки", "Икономика", "Технически науки", "Ветеринарни и аграрни науки",  "Педагогически науки" , "Студенти и докторанти", "Чуждестранни учени".