en

Science and technologies: Volume IX, 2019
Number 5: AGROBIOLOGICAL SCIENCE

Евгени Видев
МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ КУМУЛАТИВНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ПРИ „IN VITRO“ РАЗГРАЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МАСЛОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ