bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447

 

 

XXХ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

4 - 5 юни 2020 год.

 

ПОЧЕТНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

г-н Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора 

инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД
доц. д-р Добри Ярков, двм - Ректор на Тракийски университет - Стара Загора

доц. д-р Васил Хаджиилиев – Председател на „Съюз на учените – Стара Загора“

 

 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

проф. двмн Цанко Яблански
Заместник Председател:
г-н Ангел Филипов
Членове:

доц. д-р Милена Илиева

доц. д-р Румяна Янкова

доц. д-р Светлана Желева
доц. д-р Албена Андонова

доц. д-р Антон Стойков

проф. д-р Мирослав Карабалиев

доц. д-р Евгени Генчев

доц. д-р Николай Димитров

ас. д-р Александър Стоянов

Доброволци:

студенти от Тракийски университет

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:
• Присъствена форма - отпада
• Дистанционно онлайн участие с доклад или постер
МЯСТО И ДАТИ:
• До 29.05.2020 год. – Изпращане на заявка за участие и изпращане на абстракт. - извършва се чрез сайта на Съюза на учените, Стара Загора - http://www.sustz.com
• Участие в редовна (присъствена) форма - отпада
• Дистанционно (онлайн) участие – 04-05 юни 2020 г. от Вашия персонален компютър, през Вашия Skype акаунт.
• До 30.07.2020 год - Окончателно изпращане на пълния текст на докладите на адрес:sustzkonf@gmail.com
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

04-05 юни 2020 г.
Начало на онлайн конференцията     12.00 ч. на 04 юни 2020 г.
/точното времето за участието на всеки автор ще бъде съобщено допълнително/
РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, английски, руски.
ПУБЛИКАЦИИ и СПИСАНИЯ на СУ:
След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T) или в неговата реферирана версия - SCIENCE & RESEARCH (S&R).
В S&T може да се публикува на всички официални езици на ЕС, включително и руски. В S&R се публикуват статии само на английски език. И двете списания са в списъка на НАЦИД! Списание  S&R сътрудничи с  DOAJ, EBSCO, Google Scholar.
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Такса за ONLINE участие – 60 лв. за доклад

Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в едно от списанията на „Съюз на учените – Стара Загора“.

Такса за студенти и докторанти – редовно обучение - 30 лв. за доклад
Статии, ползващи намаления за студенти и докторанти, могат да включват само един ръководител на проект или ръководител на докторска дисертация.

Таксата за всеки доклад за списание „S&R” е плюс 20 лв., които се заплащат след две положителни рецензии и английски редактор.
Таксите трябва да бъдат преведени по банков път в срок най-късно до 01.06.2020 г. по сметката на Съюза на учените – Стара Загора:
Инвестбанк-АД – Стара Загора
BIC: IORTBGSF;
IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01

или платени в брой в счетоводството на Съюз на учените - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 140.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА АБСТРАКТИТЕ, ДОКЛАДИТЕ И ПОСТЕРИТЕ:
• Абстрактът при подаване на заявката, да е с обем до 250 думи и да включва заглавие, автори, основните моменти на статията – материали и методи, резултати, заключения и изводи, ключови думи. Абстрактите се публикуват в: www.sustz.com.
• Изискванията за доклада можете да намерите на сайта на СУ – Стара Загора http://www.sustz.com/bg/?page=13
• Всички участници изпращат пълния текст на своите доклади на адрес sustzkonf@gmail.com до 30.07.2020 г.
• Всички участници в онлайн конференцията изпращат на адрес sustzkonf@gmail.com презентация на съответния доклад на PowerPoint, сканирано копие на платежното нареждане за участие и заявка за добавяне към абонатите на Skype име sustz.com. Участниците с постери изпращат до три изображения на
PowerPoint или JPEG формат.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СП. "S&T"

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СП. "S&R"