bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ПРОГРАМА НА XXVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447

 

 

XXVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
посветена на

65 ГОДИНИ "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК"
1-2 юни 2017 год.

 
Уважаеми колеги,
Съюзът на учените - Стара Загора най-учтиво Ви кани да участвате в
XXVII  международна научна конференция на Съюза на учените - Стара Загора


НАУЧЕН КОМИТЕТ

г-н инж. Андон Андонов, Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД
проф. двмн Иван Въшин, Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора
доц. д-р Васил Хаджиилиев, Председател на Съюза на учените – Стара Загора

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

проф. двмн Цанко Яблански
Заместник Председател:
г-н Ангел Филипов
Членове:
ас. д-р Александър Атанасов
доц. д-р Лилко Доспатлиев

ас. д-р Милена Илиева

д-р Екатерина Георгиева
докторант Велина Чочева

ас. Дамян Петров

Доброволци:

студенти от Тракийски университет специалност Медицина:

Данаил Димитров, Галина Станева, Делян Терзиев, Маргарита Христова, Божидара Колева, Десислава Влашева, Мартин Малаков, Таня Василева

студенти от Тракийски университет специалност Социални дейности:

Десислава Ангелова, Росица Господинова, Таня Костова, Дейвид Бонев, Валентин Петров, Диана Георгиева,

Тенчо Георгиев, Стефани Петрова, Юлияна Йорданова

студенти от Тракийски университет специалност Бизнес администрация:

Надежда Добрева

  

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:


ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:


МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, английски, руски.

ВАЖНИ ДАТИ:

    Участниците в онлайн конференцията изпращат на адрес sustzkonf@gmail.com и презентация на съответния доклад в PowerPoint, сканирано копие на платежното нареждане за участие и заявка за добавяне към абонатите на Skype име sustz.com.

    Участници, не подали заявка до деня на конференцията, задължително предоставят на председателя на комисията от съответната секция, разпечатано копие на абстракта.
    Участниците могат да предоставят пълния текст на своите доклади на електронен носител на секретарите на секциите (на CD, флашка).
    Желателно е участниците в постерната сесия да презентират своите постери по електронен път чрез мулти медия.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

    Таксата осигурява презентация на участника, в посочената от авторите секция, сертификат за участие и включване на доклада в сборник „Материали от конференцията”, талон за кафе и сандвич, куверт за коктейл. Няма ограничение в броя на докладите, като таксата за всеки следващ доклад е 60 лв. За всеки следващ доклад е необходимо да се попълни отделна заявка. Докладът може да бъде на всеки един от работните езици на конференцията – български, руски или английски.
    След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES.
    Участие в конференцията за придружаващи лица или недокладващи автори – 20 лв. (за студенти - 10 лв.)
    Таксата осигурява получаване на сертификат за участие, талон за кафе и сандвич, куверт за коктейл.

    Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в сборник „Материали от конференцията”.  Докладът може да бъде на всеки един от работните езици на конференцията – български, руски или английски.
    След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES. Таксите трябва да бъдат преведени по банков път в срок най-късно до 31.05.2017 г. по сметката на Съюза на учените – Стара Загора:
Инвестбанк-АД – Стара Загора
BIC: IORTBGSF;
IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01
    Регистрацията на участниците ще се извършва в секциите по следния начин:
    На платилите участници по банков път – срещу копие на платежното нареждане
    На платилите в деня на конференцията – срещу фактура за платена такса, издадена на място.
    Материалите за конференцията се получават от секретаря на секцията.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА АБСТРАКТИТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:

    Абстрактът да е с обем до 250 думи и да включва заглавие, автори, основните моменти на статията – материали и методи, резултати, заключения и изводи, ключови думи.

 

Информация за резервации:

     ПС ”Марица–изток” – GSM 0886 422993

     Срок за резервация – от 5 до 10 дни преди началото на конференцията

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ СТАТИИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "S&T"