bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

XXVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
посветена на

65 ГОДИНИ "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК"
1-2 юни 2017 год.

 
Уважаеми колеги,
Съюзът на учените - Стара Загора най-учтиво Ви кани да участвате в
XXVII  международна научна конференция на Съюза на учените - Стара Загора


НАУЧЕН КОМИТЕТ

г-н инж. Андон Андонов, Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД
проф. двмн Иван Въшин, Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора
доц. д-р Васил Хаджиилиев, Председател на Съюза на учените – Стара Загора

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

проф. двмн Цанко Яблански
Заместник Председател:
г-н Ангел Филипов
Членове:
ас. д-р Александър Атанасов
доц. д-р Лилко Доспатлиев

ас. д-р Милена Илиева
гл. ас. д-р Митко Георгиев

д-р Екатерина Георгиева
докторант Велина Чочева

ас. Дамян Петров

Доброволци:

студенти от Тракийски университет специалности Медицина, Социални дейности.

  

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:


ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:


МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, английски, руски.

ВАЖНИ ДАТИ:

    Участниците в онлайн конференцията изпращат на адрес sustzkonf@gmail.com и презентация на съответния доклад в PowerPoint, сканирано копие на платежното нареждане за участие и заявка за добавяне към абонатите на Skype име sustz.com.

    Участници, не подали заявка до деня на конференцията, задължително предоставят на председателя на комисията от съответната секция, разпечатано копие на абстракта.
    Участниците могат да предоставят пълния текст на своите доклади на електронен носител на секретарите на секциите (на CD, флашка).
    Желателно е участниците в постерната сесия да презентират своите постери по електронен път чрез мулти медия.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

    Таксата осигурява презентация на участника, в посочената от авторите секция, сертификат за участие и включване на доклада в сборник „Материали от конференцията”, талон за кафе и сандвич, куверт за коктейл. Няма ограничение в броя на докладите, като таксата за всеки следващ доклад е 60 лв. За всеки следващ доклад е необходимо да се попълни отделна заявка. Докладът може да бъде на всеки един от работните езици на конференцията – български, руски или английски.
    След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES.
    Участие в конференцията за придружаващи лица или недокладващи автори – 20 лв. (за студенти - 10 лв.)
    Таксата осигурява получаване на сертификат за участие, талон за кафе и сандвич, куверт за коктейл.

    Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в сборник „Материали от конференцията”.  Докладът може да бъде на всеки един от работните езици на конференцията – български, руски или английски.
    След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES. Таксите трябва да бъдат преведени по банков път в срок най-късно до 31.05.2017 г. по сметката на Съюза на учените – Стара Загора:
Инвестбанк-АД – Стара Загора
BIC: IORTBGSF;
IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01
    Регистрацията на участниците ще се извършва в секциите по следния начин:
    На платилите участници по банков път – срещу копие на платежното нареждане
    На платилите в деня на конференцията – срещу фактура за платена такса, издадена на място.
    Материалите за конференцията се получават от секретаря на секцията.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА АБСТРАКТИТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:

    Абстрактът да е с обем до 250 думи и да включва заглавие, автори, основните моменти на статията – материали и методи, резултати, заключения и изводи, ключови думи.

 

Информация за резервации:

     ПС ”Марица–изток” – GSM 0886 422993

     Срок за резервация – от 5 до 10 дни преди началото на конференцията

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ИЗИСКАВАНИЯ КЪМ СТАТИИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "S&T"