XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  3-4 юни 2010 г.
20th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE JUNE 3-4, 2010
МЕТАФОРИЧНОСТТА НА ТВОРЧЕСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ
Милена Анева
ЗОНИ НА КОРЕНА. ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Марче Славчева Джепунова – Панайотова
ZONES OF THE ROOT. PERFORMING THE MOST IMPORTANT OF THE EDUCATIONAL CONTENT IN TABULAR FORM
Marche Slavcheva Dvepunova – Panayotova
ЗА ВРЪЗКАТА СВИРЕНЕ НА ХОРОВИ ПАРТИТУРИ – УСЕТ ЗА МНОГОГЛАСИЕ
Маргарита Генчева
CONTACT FINGERING CHOIR SCORE - SENSE OF POLYPHONY
Margarita Gencheva
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ЗА ЛИЦА ЖЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ЛЕКСИКОГРАФСКА ЛИТЕРАТУРА ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
Малина Митрева, Илияна Ангелова
TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF FEMININE NOUNS WITH FEMALE REFERENTS IN BULGARIAN LEXICOGRAPHY AT THE END OF 20TH AND THE BEGINNING OF 20ST CENTURY
Malina Mitreva, Iliyana Angelova
<<Prev 1 [2] 3 4 Next>>